Szpital

Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0001/18 

"Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym"

Projekt nr RPWP.06.06.01-30-0014/19

"Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych wśród pracowników ORSK im. Wiktora Degi"

 

 

Projekt nr POIS.09.02.00-00-089/17 

"Poprawa funkcjonowania ponadregionalnego wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego poprzez zakup wyposażenia dla  Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

Projekt nr POPC.02.01.00-00-0092/18

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0035/19

„System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych”, akronim: TWEC

Informacje publiczne