A A A

Pacjent

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. SKIEROWANIE

2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

3. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

4. DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 

1. SKIEROWANIE

Skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego z jego podpisem/

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta. Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!

Prawo do korzystania bez skierowania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mają:

L.P.

OSOBY

O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH

BEZ SKIEROWANIA

1

Inwalidzi wojenni

TAK

2

Osoby represjonowane

TAK

3

Inwalidzi wojskowi

NIE

4

Kombatanci

TAK

5

Inwalidzi wojskowi

TAK

6.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

TAK

7

Uprawniony żołnierz lub pracownicy tylko w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

TAK

8

Weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

TAK

9

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

NIE

10

Zasłużony Dawca Przeszczepu

NIE

11

Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządów

NIE

12

Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu. Wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej.

NIE

za okazaniem właściwego dokumentu.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.  W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne udzielone są tym osobom w dniu zgłoszenia.

Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, zrealizowane zostanie w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie udzielone będzie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Skierowanie wystawia:

1.      na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie, opiekę długoterminową– lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ, Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania  niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania.

2.      na rehabilitację leczniczą:

1)      ogólnoustrojową realizowaną w warunkach oddziału dziennego lekarz oddziału:

a)      urazowo-ortopedycznego,

b)      chirurgicznego,

c)      neurochirurgicznego,

d)      reumatologicznego,

e)      chorób wewnętrznych,

f)        onkologicznego,

g)      urologicznego,

h)      rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej,

i)        ginekologicznego lub

j)        lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej,

k)      lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

2)      ogólnoustrojową realizowaną w warunkach stacjonarnych lekarz oddziału:

a)      urazowo-ortopedycznego,

b)      chirurgicznego,

c)      neurochirurgicznego,

d)      neurologicznego,

e)      reumatologicznego,

f)        chorób wewnętrznych,

g)      onkologicznego,

h)      ginekologicznego,

i)        urologicznego,

j)        lub w przypadku zaostrzeń schorzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej,

3)      neurologiczną realizowaną w warunkach stacjonarnych lekarz oddziału lub kliniki:

a)      anestezjologii i intensywnej terapii,

b)      neurologii,

c)      neurochirurgii,

d)      chirurgii ogólnej,

e)      chirurgii dziecięcej,

f)        ortopedii i traumatologii,

g)      chorób zakaźnych.

3.      na badania diagnostyczne kosztochłonne(takie jak tomografia komputerowa) – lekarz specjalista będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.

4.      na leczenie szpitalne– każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Na leczenie szpitalne rehabilitacyjne lekarz musi być lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego!

 

Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania – poza wymienionymi przypadkami – nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do Szpitala.

Wyjątkami są:

- skierowanie na rehabilitację leczniczą, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

 

2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z czym NFZ uruchomił ogólnopolski system eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), który pozwala tym, którzy są ubezpieczeni, bez zbędnych formalności korzystać z usług NFZ.

W związku z powyższym dokument, uprawniający nie jest potrzebny jeśli:

1)      podczas rejestracji podany zostanie numer PESEL,

2)      potwierdzona zostanie tożsamość pacjenta jednym z trzech dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy,

3)      w przypadku dziecka objętego ubezpieczeniem szkolnym (do ukończenia 18. roku życia) przedłożona zostanie aktualna legitymacja szkolna.

 

3. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

dowód osobisty, paszport, prawo jazdy

dokument tożsamości powinien być ważny

 

4. DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Zaleca się również aby pacjent przyniósł ze sobą dokumentację medyczną, zgromadzoną w czasie choroby, oraz tą dotyczącą chorób przewlekłych stwierdzonych u pacjenta.

Informacje publiczne