A A A

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 02/2015

z dnia 07 stycznia 2015 r.

 

 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
im. W. Degi UM w Poznaniu

 

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta została stworzona na podstawie:

1)    Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

2)    Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009r., Nr 52, poz. 417, ze zmianami)

3)    Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 r., Nr 112, poz. 654, ze zmianami)

4)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004r., Nr 210, poz.2135, ze zmianami)

5)    Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 r., Nr 28, poz. 152, ze zmianami)

6)    Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 r., Nr 174, poz. 1039, ze zmianami)

7)    Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2005 r., Nr 169, poz. 1411, ze zmianami)

8)    Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008 r., Nr 45, poz. 217, ze zmianami)

9)    Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529, ze zmianami)

10)  Ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009r., nr 219, poz. 1708, ze zmianami)

11)  Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011 r., Nr 174, poz. 1038, ze zmianami)

12)  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r., Nr 133, poz. 883, ze zmianami)

oraz:

1)   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 r., Nr 252, poz. 1697, ze zmianami)

2)   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 r., Nr 81, poz. 484)

3)   Regulaminu Porządkowego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta dostępna jest na każdym Oddziale w dyżurce pielęgniarskiej, Izbie Przyjęć, w Rejestracji do Poradni Szpitalnych, Pracowniach Diagnostycznych i udostępniana pacjentowi na życzenie.

Pacjent potwierdza fakt zapoznania się ze Skróconą Kartą Praw i Obowiązków Pacjenta podpisaniem stosownego oświadczenia.

 

PRAWA PACJENTA

1.   Prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP).

2.  Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 6 ust. 1 i 2 i art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 11 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 21 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

3.  Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w podmiocie leczniczym ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 15 ustawy o działalności leczniczej)

4.  Prawo do uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia (art. 10 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

5.  Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w podmiocie leczniczym. Pielęgniarka ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach i stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej (art. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 16 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

6.  Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

7.  Prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 31 ust. 1 - 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

8.  Prawo do wyrażania zgody lub odmowy takiej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta lub odmowa takiej zgody może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym albo brak takiej woli (art. 16 i 17 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 32 ust. 1 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

9.  Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta po udzieleniu informacji o przebiegu i ryzyku zabiegu oraz dalszym rokowaniu (art. 18 ust. 1 ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

10.  Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować (art. 24 i art. 25 ust.1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

11.  Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego (art. 37 b ust. 2 pkt 2, art. 37 f ustawy prawo farmaceutyczne).

12.  Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie (art. 5 i art. 6 ustawy z o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

13.  Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą podmiot leczniczy obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta (art. 28 ustawy o działalności leczniczej).

14.  Prawo do wyrażenia sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w podmiocie leczniczym z wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa (art. 31 ustawy o działalności leczniczej).

15.  Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci - osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii (art. 23 ust.1, art. 26 ust.1 i 2, art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

16.  Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ( art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych).

17.  Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa (art. 13, art. 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art.40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

18.  Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej oraz prawo do odmowy takiego kontaktu (art. 33 ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

19.  Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej (art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

20.  Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej (art. 36 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

21.  Prawo do kontaktu pacjenta z duchownym jego wyznania w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia (art. 37 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

22.  Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

23. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (art. 39 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

24.  Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R (art. 96 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne).

25.  Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 53 ustawy o izbach lekarskich).

26.  Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (art. 36.1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych).

27.  Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej (art. 56 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

28. Prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa (art. 29 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

29. Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie, nie jest wymagane do świadczeń:

1)   ginekologa i położnika;

2)   dentysty;

3)   dermatologa;

4)   wenerologa;

5)   onkologa;

6)   okulisty;

7)   psychiatry;

8)   dla osób chorych na gruźlicę;

9)   dla osób zakażonych wirusem HIV;

10) dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych oraz kombatantów;

11) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

12) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;

13) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

30. Prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 59 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

31. Prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie o refundacji. Kontynuacja zaopatrzenia w wybrane wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie o refundacji (art. 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

32. Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie (§ 13 rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

33. W stanie nagłym, prawo do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

34. Prawo do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa (art. 30 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

35. Prawo przyjęcia do szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (każdego) lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z ustaloną w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących (art. 58, art. 20 - 23 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

36. Prawo otrzymania świadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania - w stanach nagłych (np.: wypadek, zatrucie, poród, stany zagrożenia życia albo zdrowia), w powyższym stanie także prawo do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również od świadczeniodawcy, który nie zawarł umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 i 2, art. 60 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

37. Prawo do wyrażenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego (art. 22 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

38.  Prawo wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej (art. 37 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

39.  Prawo do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (art. 17 ust.1 i 2 ustawy o działalności leczniczej; art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

40.  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia lub orzeczenie mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów odrębnych (art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

41.  Prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta (art. 41 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

42.  Prawo do wniesienia roszczeń do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z siedzibą przy właściwym urzędzie wojewódzkim (art. 67b i 67e ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

43.  Prawo do zgłaszania dzaiłań niepożądanych produktów leczniczych. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłąszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowu Urzędu Rejestracji Produktóe Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnegmu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz.271, z późn. zm.16).

44.  Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, bądź na własne żądanie - w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania dwóch egzemplarzy karty informacyjnej z leczenia szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim (art. 29 ustawy o działalności leczniczej;, § 22 ust. 2, ust. 3, ust. 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

45.  Prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanach terminalnych pacjenta (art. 20 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.)

46.  Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 20 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

      47.  Pacjent ma prawo składać skargi i wnioski w:

   Jednostce udzielającej świadczeń

   pisemnie:

1)      do Dyrektora Szpitala,

2)      w Książce Skarg i Wniosków.

  ustnie do:

1)       Dyrektora Szpitala,

2)       Naczelnego Lekarza Szpitala,

3)       Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta,

4)       Kierowników:

a)      Działu Organizacji i Nadzoru,

b)      Izby Przyjęć,

c)      Działu Ruchu Chorych.

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szpitala przyjmuje we wtorek – godz. 14:00 – 15:00 

Naczelny Lekarz Szpitala w środę – godz. 14:00-15:00.

 

Jednostkach zewnętrznych:

Dział Skarg, Wniosków i Informacji przy WOW NFZ  w  Poznaniu

ul. Piekary 14/15, pok. 301-304

Telefony kontaktowe: (61) 850-60-75 / (61) 658-04-07 /(61) 850-60-36 / (61) 850-60-72

Rzecznik Praw Pacjenta

      ul. Młynarska 46

      01-171 Warszawa

      Sekretariat: Telefon: (22) 532-82-50; Fax: (22) 532-82-30

      Bezpłatna infolinia czynna od pn. – pt. 09:00 – 21:00

      Telefon: 800 190 590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych)

Roszczenia można kierować do:

Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 16/18, budynek A, pok. 769

61-713 Poznań

Telefon kontaktowy:  (61) 854-18-26

 
OGRANICZENIE PRAW PACJENTA

1. Ograniczenia wynikają z ustaw regulujących dane prawo i z konieczności ochrony zdrowia lub życia innych osób lub samego pacjenta.

2. Ograniczenia w korzystaniu z praw wynikają z ustaw:

1) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982r. Nr 35 poz. 230, ze zmianami)

2) o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485, ze zmianami)

3) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570)

 
OBOWIĄZKI PACJENTA

1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w Szpitalu.

2. Pacjent ma obowiązek stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.

3. Pacjent ma obowiązek:

1)   stosować się do zaleconej diety;

2)   odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala;

3)   przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków;

4)   przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;

5)   w porze ciszy nocnej przebywać na oddziale;

6)   każdorazowo zgłaszać pielęgniarce o zamiarze opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w sklepiku szpitalnym);

7)   przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego;

8)   stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;

9)   przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych;

10) szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital);

11)  utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu;

12)  przestrzegać zasad higieny osobistej;

13)  przestrzegać zakazu obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych. Zakaz nie dotyczy leków narkotycznych zaordynowanych przez lekarza.

4. Dyrektor Szpitala na wniosek właściwego lekarza prowadzącego może podjąć decyzję o dyscyplinarnym wypisaniu ze Szpitala, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Porządkowego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przez Pacjenta.

5. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstawania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor Szpitala może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

6. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.

7. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielania nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

8. Produkty łatwo psujące się należy przechowywać w lodówce znajdującej się w Oddziale.

9. Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazano do depozytu.

 

Dokumenty w PDF do pobrania poniżej:

 KARTA_PRAW_I_OBOWIAZKOW_PACJENTA.pdf

 WERSJA_SKROCONA.pdf

 OSWIADCZENIE_PACJENTA.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-26

Informacje publiczne