A A A

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Dla Studentów Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rok studiów: I rok Studia Uzupełniające Magisterskie

 

Kliknij:

Studia niestacjonarne

Studia stacjonarne

 


Studia niestacjonarne

Przedmiot:  Elektrodiagnostyka medyczna

prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu

 

 Zaliczenia przedmiotu obowiązkowego Elektrodiagnostyka Medyczna Niestacjonarne 2018/2019

 

I semestr (semestr zimowy) w roku akademickim 2019/2020 dla studentów kierunku: Fizjoterapia niestacjonarne

elektrodiagnostyka_medyczna_EM_niestacjonarne_fizjoterapia_zmieniony_plan.pdf

 

Forma zaliczenia zajęć: zaliczenie z oceną.

Zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu, ul. 28 Czerwca 1956r.135/147, 
II piętro wej. D "EMG"

Wszystkie materiały dydaktyczne znajdują się w zakładce Materiały do pobrania, platformach SOLAT oraz WISUS

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

Syllabus

Wydział / Kierunek / Specjalność

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU kierunek Fizjoterapia

INFORMACJE OGÓLNE

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D

II stopnia - stacjonarne

II stopnia - niestacjonarne

Podyplomowe

Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki,praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ).

ELEKTRODIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Kod przedmiotu

Fizjo/N/P/2/20   EL

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Prof. dr hab.n.med. Juliusz Huber

Wykaz osób prowadzących zajęcia:

Dr n. med. Magdalena Wojtysiak

Dr n. med. Agnieszka Wiertel - Krawczuk

Pracownicy Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu

Przedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne

Anatomia i fizjologia z I roku studiów (Anatomia i fizjologia układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem narządów zmysłów; uczenie się i zapamiętywanie; budowa i czynność komórki mięśniowej; czucie i ruch- podstawy anatomiczne i fizjologiczne).

Punkty ECTS

1

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

1.        Ogółem

20

Obecność na 4 z 5  ćwiczeniach w Pracowni Elektrodiagnostyki Medycznej oraz  wykazanie się wiedzą, umiejętnościami,  kompetencjami społecznymi  i samokształceniem w zakresie  przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, materiały o charakterze dydaktycznym do samodzielnej pracy).

Egzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie

2.        Wykłady

6

3.        Seminaria

 

4.        Ćwiczenia

9

5.        Zajęcia praktyczne

 

6.        Praktyki zawodowe

 

7.        Samokształcenie (czytanie i studiowanie materiałów o charakterze dydaktycznym, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego)

5

8.     E – learning

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)

Symbol

Cele kształcenia

Wiedza

C(W)1

Zna metody elektrodiagnostyczne i kliniczne badań układu nerwowo-mięśniowego i narządów zmysłu: wzroku, słuchu i czucia  (zastosowanie, metodyka, interpretacja wyników).

 

C(W)2

Potrafi zaplanować i prowadzić proces usprawniania u osób z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego, narządów zmysłu: wzroku, słuchu i czucia oraz pamięci.

Umiejętności

C(U)1     

Potrafi planować, realizować i udokumentować działania w stosunku do pacjenta z zastosowaniem metod klinicznych, elektrodiagnostycznych i terapeutycznych.

C(U)2

Potrafi podjąć podstawowe działania w zakresie rehabilitacji pacjenta, wynikających z jego potrzeb.

C(U)3

Posiada umiejętność interpretowania i prezentowania w formie ustnej i pisemnej wyników własnych działań i przemyśleń.

 

Kompetencje społeczne

C(KS)1   

Rozumie własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzebę współpracy z lekarzami i innymi terapeutami oraz potrzebę uczenia się przez całe życie.

C(KS)2   

Potrafi zdefiniować rolę fizjoterapeuty w procesie leczenia pacjenta.

C(KS)3   

Potrafi poszerzać wiedzę i informacje niezbędne do samodzielnej pracy jako fizjoterapeuta.

Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).

 

Symbol

Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).

Odniesienie do celów kształcenia (symbol)

Wiedza

EK (W)1

Posiada wiedzę z zakresu metod elektrodiagnostycznych i klinicznych badań układu nerwowo-mięśniowego, narządów zmysłu: wzroku, słuchu i czucia oraz pamięci  (zastosowanie, metodyka, interpretacja wyników).

C(W)1

EK (W)2

Ma podstawową wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia procesu usprawniania u osób z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego oraz narządów zmysłu: wzroku, słuchu i czucia.

C(W)2

Umiejętności

EK (U)1

Potrafi wykorzystać wyniki badań diagnostycznych, w tym elektrodiagnostycznych w planowaniu i realizowaniu procesów rehabilitacyjnych pacjenta.

C(U)1, C(U)2               

EK (U)2

Potrafi identyfikować problemy pacjenta dotyczące układu nerwowo- mięśniowego, zaburzeń wzroku, słuchu i czucia oraz pamięci i przedstawić wyniki własnych działań i przemyśleń.

C(U)1, C(U)2, C(U)3

EK (U)3

Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą pacjenta i podejmowanych w stosunku do niego działań.

C(U)1, C(U)3

Kompetencje społeczne

EK (KS)1

Ma świadomość swoich potrzeb edukacyjnych i rozumie potrzebę stałego uczenia się, wynikających z własnych ograniczeń.

C(KS)1, C(KS)3               

EK (KS)2

Ma szacunek wobec pacjenta, jego problemów i potrzeb.

C(KS)2

EK (KS)3

Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w procesie diagnostyki i leczenia i ich wpływu na zdrowie pacjenta.

C(KS)2   

EK (KS)4

Potrafi pozyskiwać i weryfikować wiedzę i informacje niezbędne do samodzielnej pracy jako fizjoterapeuta i współpracować z innymi specjalistami.

C(KS)1, C(KS)3               

Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WnoZ

Symbol

Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning

Odniesienie do efektów kształcenia (symbol)

WYKŁADY:

TP1

Elektrodiagnostyka chorób nerwowo-mięśniowych-  rola badania EMG.

EK (W)1

TP2

Podstawy działania motoneuronów i włókien mięśniowych. Pojęcie jednostki ruchowej i jej cechy elektrofizjologiczne. Klasyfikacja i klinika chorób nerwowo-mięśniowych. Metody elektrofizjologiczne stosowane w diagnostyce klinicznej tych chorób. Rodzaje badań elektromiograficznych oraz ich możliwości diagnostyczne. Usprawnianie chorych z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

EK (W)1, EK (W)2

TP3

Metody kliniczne stosowane do oceny przewodzenia nerwowego.

EK (W)1

TP4

Przebieg nerwów kończyny górnej i dolnej oraz obraz kliniczny związany z ich uszkodzeniem. Metody elektrofizjologiczne stosowane w diagnostyce klinicznej tych uszkodzeń. Rodzaje badań elektroneurograficznych oraz ich możliwości diagnostyczne. Usprawnianie chorych z uszkodzeniami nerwów obwodowych.

EK (W)1, EK (W)2

TP5

Badania neurofizjologiczne transmisji  nerwowo-mięśniowej.

EK (W)1

TP6

Budowa połączeń nerwowo-mięśniowych. Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej w zespołach neurologicznych.

EK (W)1

ĆWICZENIA:

TP7

Elektrofizjologicznadiagnostyka układu wzrokowego (anatomia i fizjologia układu wzrokowego, metody diagnostyczne, interpretacja wyników oraz praktyczne zastosowaniem badań klinicznych układu wzrokowego w fizjoterapii).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP8

Elektrofizjologicznadiagnostyka układu słuchu (anatomia i fizjologia układu słuchu, metody diagnostyczne, interpretacja wyników oraz praktyczne zastosowaniem badań klinicznych układu słuchu w fizjoterapii).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP9

Elektrofizjologicznadiagnostyka zaburzeń czucia (anatomia i fizjologia dróg somatosensorycznych, metody diagnostyczne, interpretacja wyników oraz praktyczne zastosowanie badań klinicznych w fizjoterapii).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP10

Elektrofizjologicznadiagnostyka układu nerwowo-mięśniowego( metody diagnostyczne, interpretacja wyników oraz praktyczne zastosowanie badań klinicznych w fizjoterapii).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP11

Usprawnianie w zaburzeniach wzroku, słuchu i czucia.

EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP12

Neurofizjologiczne wykładniki procesów poznawczych (podstawy anatomiczne wyższych czynności psychicznych; powiązanie pomiędzy lokalizacją uszkodzenia mózgu a zaburzeniami poznawczym; definicje, mechanizmy procesów uwagi i pamięci; zastosowanie kliniczne badań funkcji poznawczych w kompleksowym usprawnianiu chorego).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

Metody dydaktyczne programowe : podające  (przekaz wiedzy z użyciem nowoczesnych technik komputerowych), eksponujące ( filmy dydaktyczne), praktyczne  (metoda projektu, ćwiczenia w Pracowni), problemowe ( aktywizujące studenta).

Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia

Materiały źródłowe, filmy dydaktyczne, prezentacje z programów komputerowych, prezentacje multimedialne, folie, demonstracje praktyczne.

Wykaz piśmiennictwa dla studenta

Piśmiennictwo podstawowe

do 4 pozycji

·          Kinalski R; Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji. MedPharm Polska, Wrocław 2008

·          Huber J; Badania neurofizjologiczne W: Interna Szczeklika 2015, rozdział VII.C.6., Medycyna Praktyczna 2015

·          Emeryk Szajewska B., Niewiadomska-Wolska. M., Neurofizjologia kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.

 

Piśmiennictwo uzupełniające

do 4 pozycji

·          Hausmanowa-Petrusewicz I. Choroby nerwowo-mięśniowe. PZWL, Warszawa 2005

·          Szelenberger W. Potencjały wywołane. Wyd. Elmiko, Warszawa 2001

Sposób oceny pracy studenta

Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F), podsumowujące (P)

podsumowujące (P), diagnostyczne (D)

Metody ocenynp. test wiedzy, test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt

Test wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem aktywności na zajęciach.

Kryteria oceny

Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

Definicja ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4

Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami  

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału

INFORMACJE DODATKOWE

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu

Numery symboli treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Typy (D,F,P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia 

EK (W)1

TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, TP12

Wykłady, ćwiczenia

 

P- test wiedzy i umiejętności

EK (W)2

TP2, TP4, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (U)1

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (U)2

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (U)3

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (KS)1

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (KS)2

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (KS)3

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (KS)4

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)

Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)

Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia 

EK (W)1

K_W09, K_W10, K_W11, K_W13,  K_W29, K_W30, K_W31, K_W32, K_W33

 M1_W02,  M1_W04,  M1_W07, M1_W08

EK (W)2

K_W22, K_W24, K_W25, K_W26, K_W28, K_W29

M1_W06, M1_W07, M1_W08

EK (U)1

K_U07, K_U09, K_U13, K_U14, K_U16, K_U19, K_U20, K_U21

M1_U01, M1_U03,  M1_U05,  M1_U07, M1_U08, M1_U10

EK (U)2

K_U09, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, K_U19, K_U21, K_U25

 M1_U03, M1_U04, M1_U05, M1_U07, M1_U08, M1_U10, M1_U13

EK (U)3

K_U09, K_U18, K_U19

 M1_U03,  M1_U06, M1_U07, M1_U09, M1_U10

EK (KS)1

K_K01, K_K02, K_K10

M1_K01, M1_K02,  M1_K06

EK (KS)2

K_K03, K_K04, K_K05

M1_K03,  M1_K08

EK (KS)3

K_K03, K_K05, K_K07

 M1_K03, M1_K04, M1_K08

EK (KS)4

 K_K02, K_K06,  K_K07, K_K08, K_K09, K_K10

 M1_K02, M1_K04, M1_K05, M1_K06

 

Wersja PDF do pobrania poniżej:

 Sylabus_Fizjoterapia_niestacjonarne_Elektrodiagnostyka_medyczna.PDF

 


Studia stacjonarne

Dla studentów Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rok studiów: I rok studiów drugiego stopnia Studia Uzupełniające Magisterskie

Przedmiot:  Elektrodiagnostyka medyczna

prof. hab. n. med. Juliusz Huber

Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu

 

ELEKTRODIAGN_MED_II_stopień_Fizjot_I_rok_stacjonarne.pdf

 

Zajęcia w roku akademickim 2019/2020 dla studentów kierunku: Fizjoterapia stacjonarne

Elektrodiagnostyka_medyczna_Fizjoterapia_stacjonarne_plan_2019_2020.PDF

 

Terminy ustala Dziekanat WNoZ.

Forma zaliczenia zajęć: zaliczenie z oceną.

Zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu, ul. 28 Czerwca 1956r.135/147, II piętro wej. D "EMG"

Wszystkie materiały dydaktyczne znajdują się w zakładce Materiały do pobrania, platformach SOLAT oraz WISUS

 

Opis przedmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syllabus

Wydział / Kierunek / Specjalność

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU kierunek Fizjoterapia

INFORMACJE OGÓLNE

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D

II stopnia - stacjonarne

II stopnia - niestacjonarne

Podyplomowe

Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki,praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ).

ELEKTRODIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Kod przedmiotu

Fizjo/N/P/2/20   EL

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Prof. dr hab.n.med. Juliusz Huber

Wykaz osób prowadzących zajęcia:

Dr n. med. Magdalena Wojtysiak

Dr n. med. Agnieszka Wiertel - Krawczuk

Pracownicy Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu

Przedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne

Anatomia i fizjologia z I roku studiów (Anatomia i fizjologia układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem narządów zmysłów; uczenie się i zapamiętywanie; budowa i czynność komórki mięśniowej; czucie i ruch- podstawy anatomiczne i fizjologiczne).

Punkty ECTS

1

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

1.        Ogółem

30

Obecność na 4 z 5  ćwiczeniach w Pracowni Elektrodiagnostyki Medycznej oraz  wykazanie się wiedzą, umiejętnościami,  kompetencjami społecznymi  i samokształceniem w zakresie  przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, materiały o charakterze dydaktycznym do samodzielnej pracy).

Egzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie

2.        Wykłady

10

3.        Seminaria

 

4.        Ćwiczenia

15

5.        Zajęcia praktyczne

 

6.        Praktyki zawodowe

 

7.        Samokształcenie (czytanie i studiowanie materiałów o charakterze dydaktycznym, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego)

5

8.     E – learning

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)

Symbol

Cele kształcenia

Wiedza

C(W)1

Zna metody elektrodiagnostyczne i kliniczne badań układu nerwowo-mięśniowego i narządów zmysłu: wzroku, słuchu i czucia  (zastosowanie, metodyka, interpretacja wyników).

 

C(W)2

Potrafi zaplanować i prowadzić proces usprawniania u osób z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego, narządów zmysłu: wzroku, słuchu i czucia oraz pamięci.

Umiejętności

C(U)1     

Potrafi planować, realizować i udokumentować działania w stosunku do pacjenta z zastosowaniem metod klinicznych, elektrodiagnostycznych i terapeutycznych.

C(U)2

Potrafi podjąć podstawowe działania w zakresie rehabilitacji pacjenta, wynikających z jego potrzeb.

C(U)3

Posiada umiejętność interpretowania i prezentowania w formie ustnej i pisemnej wyników własnych działań i przemyśleń.

 

Kompetencje społeczne

C(KS)1   

Rozumie własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzebę współpracy z lekarzami i innymi terapeutami oraz potrzebę uczenia się przez całe życie.

C(KS)2   

Potrafi zdefiniować rolę fizjoterapeuty w procesie leczenia pacjenta.

C(KS)3   

Potrafi poszerzać wiedzę i informacje niezbędne do samodzielnej pracy jako fizjoterapeuta.

Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).

 

Symbol

Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).

Odniesienie do celów kształcenia (symbol)

Wiedza

EK (W)1

Posiada wiedzę z zakresu metod elektrodiagnostycznych i klinicznych badań układu nerwowo-mięśniowego, narządów zmysłu: wzroku, słuchu i czucia oraz pamięci  (zastosowanie, metodyka, interpretacja wyników).

C(W)1

EK (W)2

Ma podstawową wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia procesu usprawniania u osób z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego oraz narządów zmysłu: wzroku, słuchu i czucia.

C(W)2

Umiejętności

EK (U)1

Potrafi wykorzystać wyniki badań diagnostycznych, w tym elektrodiagnostycznych w planowaniu i realizowaniu procesów rehabilitacyjnych pacjenta.

C(U)1, C(U)2               

EK (U)2

Potrafi identyfikować problemy pacjenta dotyczące układu nerwowo- mięśniowego, zaburzeń wzroku, słuchu i czucia oraz pamięci i przedstawić wyniki własnych działań i przemyśleń.

C(U)1, C(U)2, C(U)3

EK (U)3

Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą pacjenta i podejmowanych w stosunku do niego działań.

C(U)1, C(U)3

Kompetencje społeczne

EK (KS)1

Ma świadomość swoich potrzeb edukacyjnych i rozumie potrzebę stałego uczenia się, wynikających z własnych ograniczeń.

C(KS)1, C(KS)3               

EK (KS)2

Ma szacunek wobec pacjenta, jego problemów i potrzeb.

C(KS)2

EK (KS)3

Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w procesie diagnostyki i leczenia i ich wpływu na zdrowie pacjenta.

C(KS)2   

EK (KS)4

Potrafi pozyskiwać i weryfikować wiedzę i informacje niezbędne do samodzielnej pracy jako fizjoterapeuta i współpracować z innymi specjalistami.

C(KS)1, C(KS)3               

Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WnoZ

Symbol

Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning

Odniesienie do efektów kształcenia (symbol)

WYKŁADY:

TP1

Elektrodiagnostyka chorób nerwowo-mięśniowych-  rola badania EMG.

EK (W)1

TP2

Podstawy działania motoneuronów i włókien mięśniowych. Pojęcie jednostki ruchowej i jej cechy elektrofizjologiczne. Klasyfikacja i klinika chorób nerwowo-mięśniowych. Metody elektrofizjologiczne stosowane w diagnostyce klinicznej tych chorób. Rodzaje badań elektromiograficznych oraz ich możliwości diagnostyczne. Usprawnianie chorych z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

EK (W)1, EK (W)2

TP3

Metody kliniczne stosowane do oceny przewodzenia nerwowego.

EK (W)1

TP4

Przebieg nerwów kończyny górnej i dolnej oraz obraz kliniczny związany z ich uszkodzeniem. Metody elektrofizjologiczne stosowane w diagnostyce klinicznej tych uszkodzeń. Rodzaje badań elektroneurograficznych oraz ich możliwości diagnostyczne. Usprawnianie chorych z uszkodzeniami nerwów obwodowych.

EK (W)1, EK (W)2

TP5

Badania neurofizjologiczne transmisji  nerwowo-mięśniowej.

EK (W)1

TP6

Budowa połączeń nerwowo-mięśniowych. Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej w zespołach neurologicznych.

EK (W)1

ĆWICZENIA:

TP7

Elektrofizjologicznadiagnostyka układu wzrokowego (anatomia i fizjologia układu wzrokowego, metody diagnostyczne, interpretacja wyników oraz praktyczne zastosowaniem badań klinicznych układu wzrokowego w fizjoterapii).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP8

Elektrofizjologicznadiagnostyka układu słuchu (anatomia i fizjologia układu słuchu, metody diagnostyczne, interpretacja wyników oraz praktyczne zastosowaniem badań klinicznych układu słuchu w fizjoterapii).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP9

Elektrofizjologicznadiagnostyka zaburzeń czucia (anatomia i fizjologia dróg somatosensorycznych, metody diagnostyczne, interpretacja wyników oraz praktyczne zastosowanie badań klinicznych w fizjoterapii).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP10

Elektrofizjologicznadiagnostyka układu nerwowo-mięśniowego( metody diagnostyczne, interpretacja wyników oraz praktyczne zastosowanie badań klinicznych w fizjoterapii).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP11

Usprawnianie w zaburzeniach wzroku, słuchu i czucia.

EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

TP12

Neurofizjologiczne wykładniki procesów poznawczych (podstawy anatomiczne wyższych czynności psychicznych; powiązanie pomiędzy lokalizacją uszkodzenia mózgu a zaburzeniami poznawczym; definicje, mechanizmy procesów uwagi i pamięci; zastosowanie kliniczne badań funkcji poznawczych w kompleksowym usprawnianiu chorego).

EK (W)1, EK (W)2,

EK (U)1, EK (U)2, EK (U)3, EK (KS)1, EK (KS)2,EK (KS)3, EK (KS)4

Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

Metody dydaktyczne programowe : podające  (przekaz wiedzy z użyciem nowoczesnych technik komputerowych), eksponujące ( filmy dydaktyczne), praktyczne  (metoda projektu, ćwiczenia w Pracowni), problemowe ( aktywizujące studenta).

Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia

Materiały źródłowe, filmy dydaktyczne, prezentacje z programów komputerowych, prezentacje multimedialne, folie, demonstracje praktyczne.

Wykaz piśmiennictwa dla studenta

Piśmiennictwo podstawowe

do 4 pozycji

·          Kinalski R; Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji. MedPharm Polska, Wrocław 2008

·          Huber J; Badania neurofizjologiczne W: Interna Szczeklika 2015, rozdział VII.C.6., Medycyna Praktyczna 2015

·          Emeryk Szajewska B., Niewiadomska-Wolska. M., Neurofizjologia kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.

 

Piśmiennictwo uzupełniające

do 4 pozycji

·          Hausmanowa-Petrusewicz I. Choroby nerwowo-mięśniowe. PZWL, Warszawa 2005

·          Szelenberger W. Potencjały wywołane. Wyd. Elmiko, Warszawa 2001

Sposób oceny pracy studenta

Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F), podsumowujące (P)

podsumowujące (P), diagnostyczne (D)

Metody ocenynp. test wiedzy, test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt

Test wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem aktywności na zajęciach.

Kryteria oceny

Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

Definicja ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4

Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami  

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału

INFORMACJE DODATKOWE

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu

Numery symboli treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Typy (D,F,P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia 

EK (W)1

TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, TP12

Wykłady, ćwiczenia

 

P- test wiedzy i umiejętności

EK (W)2

TP2, TP4, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (U)1

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (U)2

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (U)3

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (KS)1

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (KS)2

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (KS)3

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

EK (KS)4

TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12

Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)

Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)

Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) 

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia 

EK (W)1

K_W09, K_W10, K_W11, K_W13,  K_W29, K_W30, K_W31, K_W32, K_W33

 M1_W02,  M1_W04,  M1_W07, M1_W08

EK (W)2

K_W22, K_W24, K_W25, K_W26, K_W28, K_W29

M1_W06, M1_W07, M1_W08

EK (U)1

K_U07, K_U09, K_U13, K_U14, K_U16, K_U19, K_U20, K_U21

M1_U01, M1_U03,  M1_U05,  M1_U07, M1_U08, M1_U10

EK (U)2

K_U09, K_U11, K_U13, K_U14, K_U16, K_U19, K_U21, K_U25

 M1_U03, M1_U04, M1_U05, M1_U07, M1_U08, M1_U10, M1_U13

EK (U)3

K_U09, K_U18, K_U19

 M1_U03,  M1_U06, M1_U07, M1_U09, M1_U10

EK (KS)1

K_K01, K_K02, K_K10

M1_K01, M1_K02,  M1_K06

EK (KS)2

K_K03, K_K04, K_K05

M1_K03,  M1_K08

EK (KS)3

K_K03, K_K05, K_K07

 M1_K03, M1_K04, M1_K08

EK (KS)4

 K_K02, K_K06,  K_K07, K_K08, K_K09, K_K10

 M1_K02, M1_K04, M1_K05, M1_K06

 

Wersja PDF do pobrania poniżej:

 Sylabus_Fizjoterapia_stacjonarne_Elektrodiagnostyka_medyczna.doc

do góry
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02
« wróć
następny

Informacje publiczne