A A A

Kliniki i Zakłady

Schemat wdrażania badań klinicznych

 

SCHEMAT WDRAŻANIA BADAŃ KLINICZNYCH

W ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNYM SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

 

 

KONTAKT

Badania kliniczne nadzoruje Zastępca Dyrektora ds. Badań Klinicznych we współpracy ze Specjalistą ds. Badań Klinicznych i Naukowych. Osobą do kontaktu jest p. Katarzyna Magdulska – Dział Organizacji i Marketingu (tel. 572 770 833, 61 8-310-285, e - mail: kmagdulska@orsk.ump.edu.pl). Badania kliniczne w Szpitalu są prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Badań Klinicznych wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Ortopedyczno Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Badań Klinicznych w Szpitalu.

 

 

ZGŁOSZENIE BADANIA KLINICZNEGO

W celu rozpoczęcia realizacji badania klinicznego Sponsor zwraca się pisemnie do Dyrektora Szpitala z prośbą o zebranie danych pozwalających na wstępne zakwalifikowanie Szpitala do badania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu Badań Klinicznych w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szpitala, Sponsor przedstawia Specjaliście ds. Badań Klinicznych i Naukowych oryginał zgody na przeprowadzenie w/w badania oraz:

  1. elektroniczną lub papierową wersję Protokołu badania klinicznego,
  2. streszczenie Protokołu badania klinicznego w języku polskim,
  3. propozycję kosztorysu badania z wyceną kosztów ponoszonych przez Szpital w badaniu,
  4. polisę ubezpieczeniową badania klinicznego,
  5. prawomocnej uchwały komisji bioetycznej wyrażającej pozytywną opinię o projekcie badania klinicznego.

 

UMOWA

Po akceptacji kosztów ponoszonych przez Szpital, Sponsor przedstawia do akceptacji Dyrektorowi Szpitala projekt umowy trójstronnej na prowadzenie badania klinicznego obejmującej m.in. ostateczny kosztorys badania z podziałem płatności wynikającym z Protokołu badania klinicznego. Każda umowa dot. badania klinicznego musi mieć uprzednią akceptację Obsługi Prawnej Szpitala. Badanie można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy przez wszystkie strony oraz po dostarczeniu Szpitalowi na piśmie, nie później niż 14 dni przed planowaną rekrutacją pierwszego pacjenta, kopii dokumentów, o których mowa powyżej.

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-07

Informacje publiczne