A A A

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

SKRÓT:

(KOD)

 

KIEROWNIK:

Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-360

 

 

 

 

 

ODDZIAŁY:

Oddział Urazowo-Ortopedyczny Dziecięcy I

Dyżurka lekarska – sekretariat: tel. (61) 8-310-379

Dyżurka lekarska: tel. (61) 8-310-229

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-380

Tel. dla pacjentów przebywających na oddziale: tel. (61) 8-310-111

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

Oprócz leczenia schorzeń wiodących, do których należą wrodzone wady narządu ruchu, a wśród nich dysplazja stawu biodrowego, Klinika zajmuje się leczeniem z zastosowaniem osteogenezy dystrakcyjnej, opartej na metodzie Ilizarowa oraz zaburzeniami wzrostu. Charakteryzując rozwój technik operacyjnych, wykorzystywanych u chorych ze skoliozą należy wymienić wprowadzenie i rozwój metod stabilizacji przedniej, wprowadzenie systemu „żebra rosnącego” u dzieci ze zniekształceniami klatki piersiowej a także wykonywanie wertebrektomii u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Wśród stosowanych metod należy wymienić procedury egalizacji kończyn z wykorzystaniem metody Ilizarowa oraz artroskopową rekonstrukcję uszkodzonych więzadeł stawu kolanowego.

 

Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

HISTORIA:

Rektor AM w Poznaniu, powołał w dniu 1 czerwca 1989r. Klinikę Ortopedii Dziecięcej, działającą w ramach Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji. Zorganizowanie i prowadzenie Kliniki powierzono prof. dr hab. med. Witoldowi Marciniakowi. Na zasadzie dobrowolności podziału lekarzy pracujących w Klinice Ortopedii, pracownikami nowej Kliniki zostało 11 lekarzy i 19 pielęgniarek. W ciągu następnych lat skład osobowy zespołu Kliniki znacznie zmieniał się i zwiększył. W 2004 r., wspólne działania pracowników Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej: lekarzy i mgr WF – kierunku rehabilitacja narządu ruchu, zaowocowały powstaniem Pracowni Biomechaniki Ruchu. W 2011 r. JM Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki powołał Pracownię Badań dla Skolioz. Okres kierownictwa prof. dr hab. med. W. Marciniaka charakteryzowała bardzo intensywna działalność naukowa i lecznicza Katedry i Kliniki, która zaowocowała między innymi dziesięcioma doktoratami i pięcioma pracami habilitacyjnymi. W roku 2000, po przejściu prof. Marciniaka na emeryturę, w drodze konkursu, na następcę został powołany prof. dr hab. med. Andrzej Szulc, który kierował Kliniką przez 14 lat aż do śmierci. Od sierpnia 2014r. funkcja pełniącego obowiązki kierownika powierzona została prof. dr hab. n. med. Markowi Jóźwiakowi.

 

OSIĄGNIĘCIA:

W ciągu 22 lat istnienia Kliniki, opublikowanych zostało 350 prac oryginalnych w czasopismach naukowych krajowych, 90 w czasopismach zagranicznych, pracownicy Kliniki uczestniczyli w ponad 400 spotkaniach naukowych. Pracownicy Kliniki – jako członkowie międzynarodowych grup badawczych – zorganizowali wiele konferencji naukowych zarówno w kraju jak i za granicą (USA, Niemcy, Francja, Grecja, Rosja, Izrael, Egipt).

Poszerza się zakres zajęć dydaktycznych. Asystenci i adiunkci prowadzą ćwiczenia, seminaria i fakultety ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz ze studentami anglojęzycznymi Uczelni. Klinika organizuje i prowadzi kursy doskonalące dotyczące chorób narządu ruchu.

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-30

Informacje publiczne